אודות הארגון

על הארגון

תקנת עניית אמן אחר כל ברכה ותפילה, הנה מן המצוות הנודעות ביותר בספרות חז”ל, וכבר קבעו עליה חכמים כי “אין גדול לפני הקדוש ברוך הוא יותר מאמן שישראל עונים” (דברים רבה ז’ א’). עוד הודיעו חז”ל במקום אחר כי “כל העונה אמן בכל כוחו פותחים לו שערי גן עדן” (שבת קיט’ ב’).
לדאבון לב, למרות חשיבותה העצומה, ירד ערכה של מצווה זאת בדור האחרון לאין ערוך. ואף על פי שלקיומה כראוי נדרש רק מאמץ קל, הוזנחה אצל רבים וטובים כמעט לגמרי, או שהפכה ל’מצוות אנשים מלומדה’, נעדרת כוונה ותשומת לב ראויה.
אל מציאות עגומה זאת התוודע הרב  יעקב דב מרמורשטיין,
ולפיכך הקים את ארגון “בני אמונים” לעילוי נשמת אביו רבי חיים בן ציון זצ”ל, במטרה להנחיל בקרב הציבור את מעלתה של המצווה, ואת חשיבות ידיעת כלל פרטיה והלכותיה, כאמצעי לקיומה כראוי ולזכייה בכלל הסגולות המובטחות לשומריה.
הפעילות המצומצמת שכללה בתחילה מספר מועט של בתי ספר, זכתה עד מהרה להיענות נלהבת, ומכאן ואילך התרחבה במהירות, עד שכיום היקפה חובק עולם, כאשר עשרות אלפי ילדים נוטלים חלק מדי יום ביומו במבצעי הארגון, ומאות אלפים כבר נחשפו בצורה זו או אחרת לפעילותו הנפלאה.

ברכות השחר

חובת עניית צדי”ק (90) אמנים ביום המובאת בזוהר הקדוש נחשבת לאבן יסוד בהשתייכותם של כלל ישראל לעם הנבחר, המאמין אמונת תום בבורא העולם. גם חיוב זה כמעט ונשכח מישראל, עד שלא יימלט שיעברו על יהודי שנים ארוכות מבלי שימלא חובה בסיסית זו, בפרט לאור דברי הפוסקים שלצאת ידי חובה זאת ניתן רק על ידי עניית אמן על ברכות, ולא על תפילות וקדישים.
חובה זו עומדת בבסיס המנהג הנפלא המובא בשולחן ערוך, לברך מדי בוקר ברכות השחר ב’חברותא’; כשהאחד מברך ורעהו עונה אחריו אמן.
ארגון ‘בני אמונים’ נרתם לסייע לכל יהודי להגשמת מטרה קדושה זו, באמצעות פרויקט הדגל שלו – “ברכות השחר בחברותא”,
אשר מטרתו לעודד כל יהודי לברך את ברכות השחר באוזני זולתו, ולאחר מכן להקשיב לברכת חברו ולענות אמן אחריו,
כפי שנהג גם האר”י הקדוש, וכפי שהובא להלכה בספרי הפוסקים.

תפילה בכוונה

כנדבך בלתי נפרד לפעילותו לחיזוק עניית אמן, פועל הארגון רבות למען הפצת חשיבותה
של תפילה בכוונה בקרב כלל שכבות הציבור.
בשנים האחרונות הופקו כמה וכמה דיסקים, ספרים וחוברות בנושא חשוב זה.
בנוסף, יוצא לאור מדי שבוע לאור עלון מרתק בשם “וכל מאמינים”, שבו מועלה נושא שבועי אחד משלל הנושאים המקיפים את מצוות התפילה, בהתאם לפרשת השבוע, כשהוא מלובן בצורה מרתקת לאור משנתם של רבותינו הראשונים והאחרונים, מוגש כהלכה למעשה.

לאורם של רבותינו

מערש לידתו ועד עתה מלווים גדולי ישראל זצ”ל ויבלחט”א את ארגון “בני אמונים” ואת פעילותו.
ברכתם הנלהבת, עידודם הנמרץ והדרכותיהם המפורטות הם ‘הדלק’ המניע את הארגון מיום הקמתו ועד עתה.
דלתם פתוחה תמיד במאור פנים בפני ראשי הארגון, אשר מצדם מקפידים להתייעץ ולהתברך מפיהם על כל צעד ושעל.
על חביבותו של הארגון בעיניהם, יוכל להעיד כאלף עדים מכתבם הנלהב של גדולי ישראל לראשי הארגון:

מהפעילות שלנו

עלונים בשפות שונות

שיעורים מרבנים

פוסטרים הסברה

ספרים בנושא חשיבות עניית אמן